Cơ cấu tổ chức NovaHomes bao gồm:

  • Banh lãnh đạo
  • 4 phòng ban: phòng Admin, phòng Tài chính – Kế toán, phòng Nhân sự – Đào tạo, phòng Marketing – Truyền Thông.
  • Trung tâm kinh doanh bao gồm: Nova1, Nova2, Nova3, Nova4, Nova5, Nova6, Nova7, Nova8, Nova9, Nova10, Nova11, Nova12, Nova15, Nova16, Nova18, Nova19.

Ban lãnh đạo NovaHomes

  1. Tổng giám đốc : Vũ Thị Bích Liên
  2. Giám đốc kinh doanh: Lê Thị Minh Trang